FUJAIRAH PHY
Shaikh Hamad bin Abdullah St.
Tel: 09-2229295
Fax: 09-2227391
DIBBAPHY
Shaikh Hamad Bin Abdulla St. Dibba
Tel: 09-2444376
Fax: 09-2441887